Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
128. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 23. 6. 2022. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 127.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – 
2. Dokument okvirnog budžeta Srednjobosanskog kantona za period 2023. – 2025. godina – Ministarstvo finansija
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za priključak na gradsku vodovodnu mrežu PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje (za maj mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
5. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje prijevoza učenika osnovnih škola koji nemaju organizirani prijevoz i učenika sa posebnim potrebama (za II. polugodište) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
7. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za poništenje postupka za nabavku usluga prijevoza učenika osnovnih škola (3x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) LOT 4 – Osnovna škola „Han Bila“
b) LOT 6 – Osnovna škola „Karaula“
c) LOT 7 – Osnovna škola „Mehurići“
8. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijih ponuđača za usluge prijevoza učenika osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) LOT 1 – Osnovna škola KŠC „Petar Barbarić“
b) LOT 2 – Osnovna škola „Dolac
c) LOT 3 – Osnovna škola „Guča Gora“
d) LOT 5 – Osnovna škola „Kalibunar“
e) LOT 8 – Osnovna škola „Nova Bila“
f) LOT 9 – Osnovna škola „Turbe“
g) LOT 10 – Osnovna škola „Vitovlje“
9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uredskog materijala – Ured za javne nabavke
10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku peleta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
11. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za poništenje postupka za nabavku opreme za Jedinicu za specijalističku podršku – Ministarstvo unutrašnjih poslova
12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za poništenje postupka za nabavku usluga analize alkohola u krvi i urinu – Ministarstvo unutrašnjih poslova
13. Prijedlog za rješavanje statusa zgrade Vlade Kantona – Agencija za privatizaciju

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.

Komentari