Na osnovu Izmjena i dopuna  Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2022. godinu-primarna poljoprivredna proizvodnja ( u daljnjem tekstu Program) i dopuna Uputstva za ostvarivanje kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu broj 06-20-2687/22-1 od 28.07.2022. godine (u daljnjem tekstu Uputstvo), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB raspisuje

J A V N I     P O Z I V 

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2022. godinu

  1. Pozivaju se fizička lica sa prebivalištem i pravna lica sa sjedištem u Srednjobosanskom kantonu da podnesu zahtjeve za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2022. godinu, u rokovima određenim u  dopunama Uputstva, za svaki pojedinačni poticaj.
  2.  Podnosioci zahtjeva mogu biti fizička i pravna lica koja ispunjavaju opće i posebne uslove propisane Programom i Uputstvom.
  3. Zahtjevi sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se putem nadležne općinske službe ili Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB,  neposredno ili poštom na protokol Srednjobosanskog kantona, na adresu Stanična 43A, 72270 Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
  4. Program i Uputstvo su objavljeni na službenoj web stranici Vlade SBK/KSB Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Iz sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu potiču se slijedeće mjere:

Red. broj NAZIV POTICAJAIznos poticaja izražen po jed. mjereRok za prijavu
 ANIMALNA PROIZVODNJA  
1.Poboljšanje zdravstvenih uslova u pčelarstvu5 KM/košnici15.10.2022. godine
 BILJNA PROIZVODNJA  
2.Podrška za proizvodnju krastavaca/kornišona0,15 KM/kg15.10.2022. godine
 KAPITALNA ULAGANJA  
3.Nabavka mehanizacije, strojeva i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti Do 40% ulaganja15.10.2022. godine
    
  • Sve  dodatne informacije mogu se dobiti putem mail-a: mpvs@sbk-ksb.gov.ba ili na broj 030-511-218.

                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                 Salkan Merdžanić mr.sc.

Komentari