Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton

Osnovna škola”Gornji Vakuf“

Gornji Vakuf-Uskoplje

________________________________________________

Broj:687/22

Dana:09.08.2022. godine

Na osnovi člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl novine SBK“, broj: 7/19), Saglasnosti Ministarstva broj: 03-30-1/2022-218-9-1 od 05.08.2022. godine JU OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave –jedan izvršilac puna norma na određeno vrijeme 30.06.2023.godine.

2.Nastavnik bosanskog jezika-1 izvršilac na 13 sati sedmične norme na određeno vrijeme 30.06.2023. godine.

3.Nastavnik kulture življenja -1 izvršilac na 3 sata sedmične norme na određeno vrijeme 30.06.2023. godine.

4. Nastavnik engleskog jezika -1 izvršilac na 16 sati sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine.

5.Nastavnik demokratije i ljudskih prava-1 izvršilac na 3 sati sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine.

6.Nastavnik likovne kulture -1 izvršilac na 11 sati sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2023.godine.

7.Higijeničar-1 izvšilac pola radnog vremena na neodređeno vrijeme u PŠ „Vrse“

8.Higijeničar-1 izvšilac pola radnog vremena na neodređeno vrijeme u PŠ „Bistrica“

9. Higijeničar- 1 izvšilac pola radnog vremena na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine u Centralnoj školi.

I. Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-34-76/2021.

II. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:

-prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana.

-biografija, svojeručno potpisana,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o državljanstvu,

-diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi((VSS ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS , prvi studijski ciklus visokog obrazovanja 240 ECTS i VŠS) –pod rednim brojem 7., 8. i 9. završena osnovna škola),

-potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit

III. Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

IV. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom i kandidati koji su ostali bez dijela pune nastavne norme na neodređeno vrijeme u školama SBK-a, u skladu s Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u SBK-a.

V. Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta kod prijame dužan je priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu –ovjerene kopije ili original-(rješenje o tehnološkom višku ili potvrda o statusu nepotpune norme s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i brojem sati koji nedostaju,te bodovna lista iz škole ).

VI. Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene blagovremeno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uslove iz Javnog oglasa, koji ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII. Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem e-maila.

VIII. Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će obaviješteni putem e-maila ili telefona, a kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.

IX. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (interviju).

X. Za radno mjesto pod rednim brojem 7. ,8 i 9., za koje je potrebno osnovno obrazovanje ne polaže se pismeni dio ispita, već se izbor kandidata vrši na osnovu dostavljene dokumentacije i rezultata obavljenog intervjua.

XI.Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Primljeni kandidati rad obavljaju u centaralnoj ili područnoj školi OŠ „Gornji Vakuf“, a radno vrijeme je u skladu s utvrđenim rasporedom.

XII. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama-Oslobođenje- a puni tekst javnog oglasa na:https://www.facebook.com/O%C5%A0-Gornji-Vakuf-561792570641272/, www.gornjivakuf.com i Službi za zapošljavanje SBK-a.

Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mail škole: osgornjivakuf@mail.com ili na kontakt telefon 030/265-658,265-671

Prijava na oglas podnosi se komisiji na adresu: OŠ „Gornji Vakuf“ , Ulica Omladinska b.b. Gornji Vakuf – Uskoplje u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS. Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

VD Direktor škole

Alija Filan

Komentari