BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE
JU OSNOVNA ŠKOLA „VOLJEVAC“
e-mail:osvoljevac@ tel/fax:030/260-567

Broj: 07-60/22
Datum: 16.08 2022. godine

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi („Sl.novineSBK“br.11/01, 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl.novine SBK“, broj: 7/19) , i saglasnosti Vlade SBK broj: 03-30-1/2022-194-11-1 od 05.08.2022 godine ,JU O.Š.“Voljevac“, Voljevac raspisuje :

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac , 8 časova sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06. 2023. godine
 1. Nastavnik turskog jezika – 1 izvršilac , 2 časa sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 2. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac ,5 časova sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine ,( PŠ „Borova Ravan“)
 3. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac , 19 časova sedmične norme na neodređeno vrijeme, (16 časova MŠ „Voljevac“ + 3 časa PŠ“Borova Ravan)
 4. Nastavnik matematike – 1 izvršilac , 16 časova sedmične norme na neodređeno vrijeme
 5. Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac , 4 časa sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 6. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 7. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 30.06.2023. godine

I. Pored općih uslova peredviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBIH“, br. 26/19, 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi („Sl.novine SBK“, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl.novine SBK“, broj: 8705), Nastavnim planom i programom i dopunom Nastavnih planova programa za osmogodišnji i devetogodišnje osnovne škole br. 01-38-954/09 -2.
II. Kandidati trebaju obavezno dostaviti:

 • prijavu koja sadrži sljedeće elemente : ime i prezime , adresa stanovanja,
  broj telefona /mobitela, e-mail adresu. naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje . Prijava mora biti svojeručno potpisana.
 • biografija , svojeručno potpisana,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci)
 • diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (VSS ili studijski ciklus sa najmanje
  300 ECTS, prvi studijski ciklus visokog obrazovanja 240 ECTS i VŠS) ,
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit

III. Uz prijavu na oglas , kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze – original ili ovjerenu kopiju koja ne može biti starija od 6 mjeseci
IV. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK i kandidati sa nadopunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama SBK, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora ,(„Sl.novine“ 17/18),
Kadidati koji se u prijavi na konkurs pozivaju na pravo prioriteta u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja SKK-a dužni su uz prijavu priložiti odgovarajuće dokaze :

 • rješenje o proglašenju tehnološkim viškom na području SBK-a
 • potvrdu o dopuni nastavne norme na području SBK-a(potvrdu škole da kandidat ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme i broj časova nastavne norme)

V. Prednost pri zapošljavanju , pod jednakim uslovima , imaju kandidati koji ostvaruju prava sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica , uz obavezu pozivanju na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda – uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.
Kandidati mogu dostaviti dokumente o dosadašnjem radnom iskustvu , certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.
VII. Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene blagovremeno i koje su potpune, te koje ispunjavaju formalne uslove iz Javnog oglasa , koji ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
VII. Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem telefonskog poziva
VIII. Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će obaviješteni putem telefonskog poziva a kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme , smatrat će se da su odustali od prijave na oglas.
IX. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanja iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (intervju)
X. Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju , uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)
XI. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama , a puni tekst javnog oglasa na FACEBOOK stranice Osnovne škole „Voljevac“,stranici Sahatkula.ba., Službi za zapošljavanje SBK koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama, i oglasnoj ploči u zbornici.
Mjesto rada : MŠ “Voljevac“ (za radna mjesta pod rednim brojem 1 ,2,5,6,7,8 )
PŠ „Borova Ravan” ( radno mjesto pod rednim brojem 3)
MŠ “Voljevac“ i PŠ “Borova Ravan“ (radno mjesto pod rednim brojem 4 , (16+3časa)

Dodatne informacije u vezi oglasa mogu se dobiti putem e- mail škole. osvoljevac@bih.net.ba
Prijave na oglas podnosi se komisiji na adresu : O.Š. “Voljevac“ , Voljevac bb u zatvorenoj koverti , sa naznakom NE OTVARATI- PRIJAVA NA OGLAS
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje .

Direktor škole

Sušić Fikreta

Komentari