Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 332. sjednici, održanoj 22.09.2022. godine, donijela Uredbu o dopunama uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 332. sjednici, održanoj 22.09.2022. godine, donijela Uredbu o dopunama uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. 

Iza člana 18., dodaje se novo poglavlje Va i novi članovi 18a., 18b. i 18c., koji glase: “Poglavlje Va – jednokratna novčana naknada nezaposlenim osobama 

Lica koja ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu naknadu 

(1) Pravo na jednokratnu novčanu naknadu imaju lica koja nisu obuhvaćena čl. 8. i 12. ove uredbe, a koja su imala status nezaposlenog lica po evidencijama Federalnog zavoda za zapošljavanje na dan 31. august 2022. godine. 

(2) Naknada iz stava (1) ovog člana smatra se prihodom na ime naknade za vrijeme nezaposlenosti i spriječenosti za rad prema odredbama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih lica (“Službene novine Federacije BiH”, broj 41/01, 22/05 i 9/08). 

Član 18b. odnosi se na iznos jednokratne novčane naknade.

Jednokratna novčana naknada koju ostvaruju lica iz člana 18a. ove uredbe iznosi 100,00 KM (stotinu 00/100 konvertibilnih maraka). 

Članom 18c. objašnjeno je finansiranje isplate jednokratne novčane naknade.

– Ukupna sredstva za isplatu iznosa iz člana 18b. ove uredbe osigurat će se u Budžetu Federacije za 2022. godinu. 

– Sredstva za isplatu jednokratne novčane naknade iz člana 18b. ove uredbe će biti doznačena kantonalnim službama za zapošljavanje, nakon što iste dostave zahtjev za isplatu, uz konačni spisak korisnika jednokratne novčane naknade. 

– Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava koji će biti doznačen svakoj od kantonalnih službi za zapošljavanje. 

– Nadležna kantonalna služba za zapošljavanje će isplatiti jednokratnu novčanu naknadu iz člana 18b. ove uredbe, uplatom na transakcijski račun licima iz člana 18a. ove uredbe, najkasnije do 30. novembra 2022. godine, ukoliko u evidenciji posjeduje valjan podatak o transakcijskom računu. 

– Ukoliko nadležna kantonalna služba za zapošljavanje ne posjeduje podatak o transakcijskom računu za lice iz člana 18a. ove uredbe ili taj podatak nije valjan (npr. naveden je pogrešan broj transakcijskog računa ili je transakcijski račun u međuvremenu zatvoren), lice koje ostvaruje pravo na naknadu je dužno, najkasnije do 30. oktobra 2022. godine, dostaviti nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje valjan podatak o svom transakcijskom računu. 

– Ukoliko lice iz stava (5) ovog člana ne dostavi valjan podatak o transakcijskom računu u navedenom roku, gubi pravo na jednokratnu novčanu naknadu iz člana 18b. ove uredbe. 

– Kantonalna služba za zapošljavanje je obavezna, najkasnije do 15. decembra 2022. godine, izvršiti povrat sredstava koja ne budu utrošena u svrhu isplate naknada iz člana 18b. ove uredbe.” 

Akta.ba

Komentari