Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona, premijer Tahir Lendo sazvao je 146. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 17.11. 2022. godine, u 9 sati, sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Zapisnik sa 145. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Nacrt budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu – Ministarstvo finansija
3. Nacrt zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu – Ministarstvo finansija
4. Prijedlog programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2023.-2025. godina – Ministarstvo finansija
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu – Ministarstvo finansija
6. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi neprofitnim organizacijama-sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata – interventna sredstva“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – podrška unapređenju saobraćaja“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma – interventna sredstva“ za 2022. godinu – Ministarstvo gospodarstvo
13. Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi (za potporu preduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvalitete)“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – za podršku razvoju preduzetništva i pokretanju novih start up kompanija“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje projekata iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za udruženja sportskih ribolovaca za čišćenje obala i korita potoka, rijeka i jezera – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) „Ladan“ d.o.o. Jajce
b) Jozo Vujica i drugi
19. Prijedlog odluka o usvajanju Programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja bolnica sa područja KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) JU Bolnica Travnik
b) JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik
c) JU Opća bolnica Bugojno
d) Hrvatska bolnica „dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila
e) JU Opća bolnica Jajce
20. Prijedlog odluka o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju bolnica sa područja KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) JU Bolnica Travnik
b) JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik
c) JU Opća bolnica Bugojno
d) Hrvatska bolnica „dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila
e) JU Opća bolnica Jajce
21. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za kulturu za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za mlade za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za informisanje za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe OGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (rezača papira) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna KSB/SBK za sufinanciranje Agencije za privatizaciju (za mjesec oktobar 2022. godine) – Agencija za privatizaciju
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za video nadzor – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
29. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku zimskih auto guma – Skupština Kantona
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju krova na zgradi Centra inspekcija u Kiseljaku – Služba za zajedničke poslove
31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izvođenje radova na zgradi skladišta u kasarnoj „Slimena“ – Služba za zajedničke poslove
32. Saglasnost na Aneks 2 Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju rude gipsa na lokalitetu „Elezovac“ Donji Vakuf – Ministarstvo privrede
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za izvođenje dodatnih radova na zgradi TRZ-a (zgrada MUP-a) – Služba za zajedničke poslove
34. Saglasnost na ugovor o zakupu nekretnina za potrebe MSŠ „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
35. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta „viši stručni suradnik“ u Ministarstvu pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
36. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta „stručni savjetnik za računovodstvo“ u Ministarstvu finansija – Ministarstvo finansija
37. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta „stručni savjetnik“ u Uredu za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
38. Saglasnost za popunu radnog mjesta „stručni suradnik-arhivist“ u Kantonalnom arhivu – Kantonalni arhiv
39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na rang listu ponuda za nabavku pokretnih polica – Kantonalni arhiv
40. Saglasnost na izmjene i dopune planova javnih nabavki škola za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Dubravica“ Vitez – Preočica
b) OŠ „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik
c) SŠ „Nikola Šop“ Jajce
d) „Druga osnovna škola“ Bugojno
41. Izvještaj o internom auditu za 2022. godinu prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
42. Izvještaj načelnika Općine Donji Vakuf o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

Komentari