Na osnovu člana 10. Pravilnika o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, (Službene novine SBK broj 13/18), Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:

JAVNI POZIV
za ostvarivanje prava na dodjelu-lijepljenje zdravstvenih markica za 2023. godinu

I Pravo na dodjelu zdravstvene markice imaju nezaposleni branioci i nezaposleni
članovi njihovih porodica koji su ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje i nalaze se
na spisku općinske službe za branioce u općini prebivališta ili spisku Službe za
zapošljavanje SBK/KSB.
II Pravo na dodjelu zdravstvene markice ne može ostvariti branilac i član njegove
porodice koji je u radnom odnosu, koji je u penziji ili se bavi samostalnom
djelatnošću.
III Pravo na dodjelu i lijepljenje markice u zdravstvene knjižice ostvaruje se u
poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta.
IV Lijepljenje markica počinje dana 12.12.2022. i traje do 30.11.2023. godine.
V Ostvarivanje prava na dodjelu-lijepljenje markice ostvaruje se u skladu sa
Pravilnikom o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, (Službene
novine SBK broj 13/18).
VI Ovaj javni poziv objavit će se na internet stranici Vlade SBK/KSB, te dostaviti Zavodu
zdravstvenog osiguranja SBK/KSB, Službi za zapošljavanje SBK/KSB, općinskim
službama za branioce u SBK/KSB i Koordinaciji kantonalnih udruženja proisteklih iz
rata.


D I R E K T O R
Esad Crnica

Komentari