Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 132. sjednice,

1. Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu i ugradnju rasvjetnih tijela/panela za potrebe Ministarstva financija
• Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstva u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu.

2. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku motocikla za potrebe MUP-a
• Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na rang listu prihvatljivih ponuda za nabavu roba za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova
• Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavu roba i usluga za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova.

3. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu
a) za sufinansiranje dijela doprinosa za novouposlene radnike (iznos 34.943,00 KM)
b) za sufinansiranje dijela doprinosa za novouposlene radnike u gospodarskim društvima iz oblasti informacijskih tehnologija (iznos 16.440,00 KM)
c) za sufinansiranje doprinosa novoosnovanim obrtima (iznos 153.453,72 KM)
d) za sufinansiranje dijela minimalne neto plaće u postojećim obrtima (iznos 168.092,00 KM)
e) za podršku razvoju preduzetništva i pokretanju novih start up kompanija (iznos 440.000,00 KM)
f) za sufinansiranje dijela minimalne neto plaće radnicima u oblasti informacijskih tehnologija (iznos 6.512,00 KM)
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme – Ministarstvo privrede
• Informacija o neusklađenosti i nedostacima Pravilnika o korištenju službenih automobila za potrebe kantonalnih organa vlasti
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“.
• Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ – za sufinanciranje dijela doprinosa za novouposlene radnike u gospodarskim društvima iz oblasti tekstila, kože i obuće
• Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ – za sufinanciranje dijela minimalne neto plaće postojećih radnika u gospodarskim društvima iz oblasti tekstila, kože i obuće.

 4. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za 2022. godinu
• Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe škola
a) za izvođenje građevinskih radova u OŠ „Vitovlje, SMŠ „Donji Vakuf i SŠ „Busovača“
b) za izvođenje građevinskih radova u SŠ „Novi Travnik“ i OŠ „Braća Jezerčić“
• Saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe škola
a) Osnovna škola – Katolički školski centar „Petar Barbarić“ Travnik
b) MSTŠ „Travnik“ Travnik
c) Katolički školski centar „Petar Barbarić“ – Gimnazija, Travnik
d) Osnovna škola „Kaćuni“
e) Treća osnovna škola Oborci, Donji Vakuf
f) Osnovna škola „13 rujan“, Jajce
g) Osnovna škola „Turbe“
h) Srednja škola „Busovača“
• Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda djelatnika u osnovnim i srednjim školama za školsku 2022./2023. godinu.
• Saglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za 2022. godinu
• Prijedlog zaključaka o izmjeni zaključaka o imenovanju članova povjerenstva za provedbu javnih nabava.

5. Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliš, povratka i stambenih odnosa Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o prodaji službenog motornog vozila.

6. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o izmjenama Programa utroška sredstava sa pozicije „Tekući transfer – poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2022. godinu
• Prijedlog odluke o izmjenama Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije „ Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ za 2022. godinu
• Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije „ Kapitalni transfer javnim preduzećima – poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2022. godinu
• Prijedlog odluke o raspodjeli djela sredstava za poticaje u poljoprivredi (iznos 12.500,00 KM) –
• Prijedlog odluke o raspodjeli djela sredstava za poticaje u poljoprivredi (iznos 3.000.00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
• Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje sanitarne i tehnološke vode sa bunara na lokalitetu PS „Princip“ , općina Vitez
• Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje vode iz rijeke Vrbas za tehnološke svrhe na lokalitetu poduzeća „B.I.S“ d.o.o. Jajce
• Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju mineralne vode za izvorišta „Hladne vode“ općina Kiseljak
• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2022. godini.

 7. Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Saglasnost za nabavku advokatskih usluga za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike
• Saglasnost pregovaračkom timu za otpočinjanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije SBK/KSB za poboljšanje statusa doktora medicine i stomatologije
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Kantona Središnja Bosna za potporu liječenja fizičkim osobama
• Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske bolnice „Dr. fra. Mato Nikolić“ Nova Bila
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za nabavu usluge održavanja sustava IZIS.

8. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu telekomunikacijskih usluga za potrebe Općinskog suda u Jajcu.

Ostale odluke i saglasnosti:

• Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz oblasti branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce:
a) za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
b) za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja
c) za izgradnju i uređenje spomen obilježja

Komentari