BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE
JU OSNOVNA ŠKOLA «PAJIĆ POLJE»
P A J I Ć P O L J E
Broj: 668 /2022.
Datum: 11.08.2022.
Na osnovu člana 57.Zakona o osnovnoj školi(“ Sl.novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), člana 3.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u SBK(Sl.novine broj:7/19), Pravilnika o postupku prijema zaposlenika u radni odnos u OŠ.“Pajić Polje“, broj: 638/19 od 15.08.2019.godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-1/2022-194-2 od 05.08.2022.godine, Osnovna škola „Pajić Polje“ raspisuje:
K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

-Nastavnik matematike – 1 izvršilac, 12 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2023.godine
-Nastavnik informatike – 1 izvršilac, 8 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2023.godine
-Nastavnik hemije – 1 izvršilac, 8 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2023.godine
-Nastavnik kulture življenja – 1 izvršilac, 2 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2023.godine
-Nastavnik islamske vjeronauke – 1 izvršilac, 6 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2023.godine
-Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac, 2 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2023.godine
-Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.12.2022.godine u PŠ Grnica.

MJESTO RADA: OŠ.“PAJIĆ POLJE“, PAJIĆ POLJE, PŠ GRNICA
OPIS POSLOVA: Izvođenje nastave u okviru svoje struke prema NPP i Dopuni NPP za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br.01-38-954/09-2 i Pedagoškim standardima za osnovne škole ( Sl.novine SBK, br.8/05)

USLOVI KONKURSA: Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi SBK-a, Pedagoškim standardima i Nastavnim planom i programom u SBK-u.
I. Kandidati trebaju dostaviti:
1.prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, prijava mora biti svojeručno potpisana
2.Kraću biografiju( svojeručni potpis);
3.Izvod iz matične knjige rođenih
4.Uvjerenje o državljanstvu BiH
5.Diploma o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi ( VŠS, prvi studijski ciklus visokog obrazovanja 240 ECTS i VSS ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS )
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit
7.Potvrdu o dopuni norme ili tehnološkom višku za uposlenike u obrazovanju sa područja SBK-a

II. Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u ovjerenoj kopiji ili originalu koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

III.Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod prijema u školu u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, izdatu od zakonom nadležne institucije, dužan je dostaviti odgovarajuće dokumente kojim to dokazuje ( potvrda, uvjerenje i sl.)
IV. Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene pravovremeno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
V. Komisija za provođenje javnog oglasa telefonski će obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije potpuna.
VI. Kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa obvezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i usmeni intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će telefonski obavješteni.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta bit će pozvani na razgovor u školi na koji su dužni odazvati se, te priložiti dokaz o tehnološkom višku ili nadopuni norme i dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja stručne spreme- dokaz PIO/MIO
VII. Kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.
VIII. Samo izabrani kandidati obvezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje mjerodavne javne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.
IX. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama „Oslobođenje“, a puni tekst javnog oglasa na službenoj stranici Zavoda za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona www.szzksbsbk.com.ba i na stranici škole.
X. Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mail škole: ppolje@bih.net.ba ili na kontakt telefon 030 – 286-827; 030/286-349
XI. Dokumentaciju prijavljenih kandidata škola neće vraćati , te su istu dužni preuzeti 30 dana nakon isteka roka za žalbu i tada će ostaviti kopiju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

XII. Prijava na oglas podnosi se Komisiji putem pošte na adresu: OŠ „Pajić Polje“ , Pajić Polje b.b. 70240 Gornji Vakuf – Uskoplje u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS.

                         V.d.Direktor:
                         Enisa Duvnjak, prof.
Komentari