Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona, premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo sazvao je 135. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 25. 8. 2022.godine, u 9,00 sati.

Na Dnevnom redu će se naći slijedeće stavke:

1. Zapisnik sa 134.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti o civilnim žrtvama rata i zaštiti o porodicama s djecom – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Utvrđivanje mišljenja na (federalni) Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Utvrđivanje mišljenja na Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava u Federaciji Bosne i Hercegovine– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2022. godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2022. godinu za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih puteva – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2022. godinu Hrvatskoj bolnici Dr..fra Mato Nikolić, Nova Bila, za sufinanciranje projekta energetske efikasnosti (federalni transfer) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće rezerve za potporu liječenja fizičkih osoba – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku motornih vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće rezerve za sufinanciranje Agencije za privatizaciju (za mjesec juli 2022.g) – Agencija za privatizaciju
11. Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Ministarstva zdravstva i socijalne politike za 2022. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
12. Saglasnost na dopunu Plana javnih nabavki Kantonalne uprave za civilnu zaštitu za 2022. godinu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za poništenje postupka za nabavku usluga analize alkohola u krvi i urinu – Ministarstvo unutrašnjih poslova
14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku usluga izrade Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije sa izvorišta „Požarna“, općina Fojnica – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Saglasnost za plaćanje troškova smještaja djece sa poteškoćama u razvoju u ERC „Duga“, Novi Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

Sahatkula.ba

Komentari