Hvala Allahu, Kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće, pa nekome daje
žensku a nekome mušku djecu, nekome oboje, a nekoga ostavlja bez poroda. Salavate i selame
donosimo na Muhammeda, s.a.v.s., najboljeg učitelja i odgajatelja, na njegovu časnu i čistu
porodicu – Ehli Bejt, uzorite ashabe, čestitu ulemu, plemenite šehide, kao i na sve muslimane i
muslimanke, mu’mine i mu’minke do Sudnjega dana, amin!
Milostivi i Mudri Gospodar obasipa čovjeka mnogim ni’metima, blagodatima. Neke od tih
blagodati su istovremeno čovjeku fitna, iskušenje. Jedna od njih je dijete. Allah, dž.š., u Kur’anu
kaže: “I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha
nagrada velika.” (El-Enfal, 28)
Prenosi se da je jednoga dana Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao hutbu, pa je vidio svoje unuke
Hasana i Husejna kako prilaze a na obojici crvena košulja; posrću i ustaju, posrću i ustaju…
Poslanik, a.s., je sišao s minbera, uzeo ih i vratio se na minber, a zatim rekao: “Istinu je rekao
Uzvišeni Allah: ‘Zaista su vaši imeci i vaša djeca iskušenje!’” (Ahmed)
Dijete je roditeljima na dunjaluku radost i ponos, ali im može na Ahiretu donijeti propast i
poniženje ako se prema toj Božijoj blagodati budu neodgovorno odnosili. Dijete će na Sudnjem
danu biti svjedok za ili protiv roditelja, pa je stoga veoma pogubno da roditelji zbog djeteta padnu
u gaflet i zaborave na Allaha. Kur’an upozorava: “O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša
ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, bit će izgubljeni.” (El-Munafikun, 9)
Ovdje je važno sjetiti se kur’anske pripovijesti o onom dječaku koga je Hidr ubio, pa kada
zaprepašteni Musa, a.s., pita za razlog njegovog ubistva dobije odgovor da su roditelji tog dječaka
čestiti vjernici, a on bi ih odveo u griješenje i kufr, nevjerstvo!
U odgoju djece veoma važnu ulogu ima lični primjer roditelja. Stoga je odgovornost roditelja da
prvenstveno radi na sebi i čuva sebe od nepokornosti Allahu, dž.š., pa će tako lakše i porodicu
svoju zaštiti od Vatre: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo
ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah
zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.” (Et-Tahrim, 6)
Ibn Kajjim, rahimehullah, kaže: “Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu pitati roditelja za dijete prije
nego što upita dijete za roditelja!”

Kako onda da se čovjek zaštiti i iskupi za tako veliko iskušenje. Resulullah, s.a.v.s., daje nam
recept. Imam Buharija i Muslim bilježe da je rekao: “Fitnet, iskušenje čovjeku je u njegovoj
porodici, njegovom imetku, njegovoj djeci i njegovom komšiji, a iskupljuju ih namaz, post, zekat
i sadaka.” Zato kada čovjek vidi da ima problema sa bračnim drugom, imetkom, djetetom ili
komšijom, treba da poveća ove ibadete, odnosno da popravi svoju vezu sa Uzvišenim Allahom!
U hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., imamo potvrdu da će čovjek kad preseli na Ahiret imati
nagradu i koristi ako ostavi iza sebe dobro odgojeno dijete. U jednom hadisu se veli da će se
nekome na Ahiretu podizati deredže (stepeni), pa kada on upita odakle mu to, reći će mu se: “Tvoje
dijete je činilo tebi dovu, istigfar.” (Buhari, Edebu-l-mufred)
Zato čovjek treba biti svjestan svoje odgovornosti po pitanju odgoja djeteta, kako bi mu dijete
poslije smrti učilo dove i podizalo deredže na Ahiretu, a ne da ga proklinje i na Sudnjem danu
upropasti! Učimo na kraju kur’ansku dovu: “Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci
našoj radost i učini nas predvodnicima bogobojaznih.” (El-Furkan, 74) Amin, ya Rabbel-alemin!

Sahatkula.ba/ Idriz ef. Bušatlić

Komentari