Na osnovu člana 9. stav 1. Pravilnika o radu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo -prečišćeni tekstbroj: U-01-15259/21-98/24 od 18.05.2021. godine, člana 19. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, – prečišćeni tekst- broj: 06-26053-1/2022 od 27.09.2022. godine, a u skladu sa Odlukom o potrebi zapošljavanja novih radnika i pripravnika u 2022. godini u Podružnici „Elektrodistribucija“, Travnik, broj: 01-03-27928-1/22 od 14.10.2022. godine, Podružnica „Elektrodistribucija“, Travnik raspisuje:
O G L A S
za zapošljavanje novih radnika i pripravnika
I
Oglašava se potreba za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 6
mjeseci u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“, Travnik na sljedeća radna mjesta:

 • potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno sljedeće: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, poslovi na kojima je kandidat radio (opis poslova), preciziran period angažovanja kandidata na tim poslovima, odnosno podatak koliko je dugo obavljao navedene poslove ili
 • uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje ili uvjerenje nadležne porezne uprave, uz obavezno dostavljanje potvrde u kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.
  Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva su: radna knjižica – kojom se dokazuje samo radni staž, te ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, Ugovori o radu, ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovori o djelu, rješenja ili odluke o zasnivanju radnog odnosa, koji dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog, sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa, koji dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl.
 1. Inženjer za priključenja u Odjeljenju priključenja, PJD Bugojno – 1 izvršilac
  Posebni uslovi navedenog radnog mjesta koji su utvrđeni Sistematizacijom radnih mjesta:
  • VII-VSS Elektrotehnika, smjer energetika
  • 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme,
  • pasivno poznavanje stranog jezika.
  • položen stručni ispit
  Mjesto rada Bugojno.
  Kratak opis poslova:
  Vrši organizaciju nadzora, koordinira i usmjerava rad nadzornih organa, organizuje i neposredno nadzire izvođenje radova na izgradnji priključaka i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata,vrši nadzor nad montažom opreme, tehnički prijem i puštanje u rad,vrši obradu radnih naloga, građevinskih knjiga i ostale obračunske dokumentacije, ažurira bazu tehničkih podataka o elektrodistributivnim objektima, izrađuje i potpisuje Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu usluga/radova, učestvuje u kolaudaciji priključaka i investicionih objekata, vrši pripremu dokumentacije potrebne kod rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, analizira normative i tendersku dokumentaciju i pokreće inicijativu za njihovu doradu, analizira i predlaže unapređenje poslova u oblasti nadzora,kontinuirano vrši razmjenu iskustava i edukaciju zaposlenika koji rade na poslovima nadzora, dostavlja potrebne podatke za ažuriranje baze podataka nadležnim službama, koristi BI izvještaje kojima se pokrivaju poslovni procesi koji se u potpunosti ili dijelom odvijaju u Poslovnoj jedinici distribucije, priprema periodične (mjesečne, kvartalne i godišnje) izvještaje o funkcionisanju procesa priključenja sa fokusom na uočene probleme te definiše prijedloge za njihovo prevazilaženje, učestvuje u radu zajedničkih
  timova formiranih radi rješavanja specifičnih pitanja iz domena procesa pristupa mreži.
 2. Elektromonter u Odjeljenju upravljanja i održavanja mreža i postrojenja PJD Vitez – 1 izvršilac
  Posebni uslovi navedenog radnog mjesta koji su utvrđeni Sistematizacijom radnih mjesta:
  • IV-SS/III-KV elektrotehničar, energetika /elektromonter/ elektroenergetičar/ električar/ elektroinstalater/ elektromehaničar,
  • 6 mjeseci radnog iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme,
  Mjesto rada Vitez.
 3. Elektromonter u Odjeljenju upravljanja i održavanja mreža i postrojenja PJD Donji Vakuf-Jajce – 1
  izvršilac

  Posebni uslovi navedenog radnog mjesta koji su utvrđeni Sistematizacijom radnih mjesta:
  • IV-SS/III-KV elektrotehničar, energetika/elektromonter/elektroenergetičar/električar/elektroinstalater/
  elektromehaničar,
  • 6 mjeseci radnog iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme,
  Mjesto rada Donji Vakuf.
 4. Elektromonter u Odjeljenju upravljanja i održavanja mreža i postrojenja PJD Gornji Vakuf- Uskoplje – 1
  izvršilac

  Posebni uslovi navedenog radnog mjesta koji su utvrđeni Sistematizacijom radnih mjesta:
  • IV-SS/III-KV elektrotehničar, energetika/elektromonter/elektroenergetičar/električar/elektroinstalater/
  elektromehaničar,
  • 6 mjeseci radnog iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme
  Mjesto rada Gornji Vakuf.
  Kratak opis poslova pod rednim brojem od 2 do 4:
  Vrši reviziju, održavanje i remont SN i NN mreža i postrojenja naponskog nivoa ≤20 kV, vrši manipulacije na SN i NN mrežama i postrojenjima naponskog nivoa ≤20 kV i brojilima po nalogu, uz prijem i davanje depeša, vrši ispitivanje, pronalaženje, lokalizaciju i opravku kvarova na SN i NN mrežama i postrojenjima, vrši izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih mreža, postrojenja i priključaka, vrši manipulacije na postrojenjima za potrebe izvođenja radova po nalogu za rad, postupa po dobijenom nalogu za rad, prima informacije o kvarovima od kupaca, dispečera, Službe za odnose sa javnošću i informisanje kupaca i drugih, vrši prijavu kvarova većeg obima dispečeru, koji preuzima bavezu obavještavanja odgovornih zaposlenika, ili u hitnim slučajevima sam izvještava odgovorne, vodi knjigu dežurstva i knjige primopredaje smjene, alata, inventara i vozila, popravlja kvarove koje može otkloniti sam, a u protivnom obavještava nadležne Službe i odgovorne zaposlenike Poslovne jedinice distribucije.
 5. Stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove u Službi za pravne i kadrovske poslove – 1 izvršilac.
  Posebni uslovi navedenog radnog mjesta koji su utvrđeni Sistematizacijom radnih mjesta:
  • VII-VSS, pravo
  • 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme,
  • pasivno poznavanje stranog jezika
  Mjesto rada Travnik.
  Kratak opis poslova:
  Izrađuje tužbe, prijave, prijedloge za izvršenje i druge akte kojima se pokreće sudski, upravni, krivični ili drugi postupak, priprema odgovore na tužbe, žalbe, revizije i druge podneske u predmetu u kojem je zadužen, obrađuje pravne predmete u svim fazama postupka i preduzima sve neophodne radnje za okončanje postupka u interesu Društva, učestvuje u izradi općih i pojedinačnih akata i ugovora, daje stručno mišljenje za primjenu propisa, općih i pojedinačnih akata, uputstava, odluka i ugovora, zastupa Podružnicu pred sudovima, upravnim i drugim organima i poduzima pravne radnje u okviru izdane punomoći za zastupanje, daje stručna mišljenja o primjeni propisa, opštih i pojedinačnih akata i
  ugovora iz oblasti radnih odnosa, oblasti obrazovanja i socijalne zaštite,učestvuje u izradi kadrovskih analiza Podružnice, vrši obradu predmeta i izradu pojedinačnih akata za zasnivanje radnog odnosa, raspored radnika i prestanak radnog odnosa, vrši prijavu i odjavu radnika kod nadležnih institucija, vodi propisane evidencije o radnicima u zvaničnim aplikacijama kojima je informatiziran proces upravljanja ljudskim resursima, priprema periodične (mjesečne, kvartalne i godišnje) izvještaje o funkcionisanju pravnih i kadrovskih poslova.
  II
  Oglašava se potreba za prijem pripravnika za obavljanje pripravničkog staža na sljedećim radnim mjestima:
 6. Inženjer tehničke operative u PJD Travnik – 1 izvršilac
  Posebni uslovi navedenog radnog mjesta koji su utvrđeni Sistematizacijom radnih mjesta:
  • VII-VSS- Elektrotehnika, smjer energetika
  • pasivno poznavanje stranog jezika.
  Trajanje pripravničkog staža 12 mjeseci.
  Mjesto rada Travnik.
  Kratak opis poslova: ostvaruje saradnju sa jedinicama lokalne uprave s ciljem omogućavanja efikasnog odvijanja poslovnih procesa Djelatnosti distribucije, organizuje i neposredno učestvuje u upravljanju elektrodistributivnim sistemom naponskog nivoa ≤20 kV na nivou Poslovne jedinice distribucije (uspostava normalnih uklopnih stanja, analiza prekida, optimizacija uklopnih stanja, kvalitet električne energije, vođenje baze podataka), organizuje uspostavljanje normalnog uklopnog stanja nakon prekida, organizuje aktivnosti održavanja elektrodistributivnog sistema naponskog
  nivoa ≤20 kV na području Poslovne jedinice distribucije, organizuje i neposredno učestvuje u rješavanju jednostavnih zahtjeva za izdavanje (prethodnih) elektroenergetskih saglasnosti na području Poslovne jedinice distribucije, organizuje proces očitanja obračunskih mjernih mjesta na području Poslovne jedinice distribucije, organizuje održavanje mjernih mjesta na području Poslovne jedinice distribucije, koordinira aktivnosti identifikacije, dokumentovanja i procesuiranja
  i neregistrovane potrošnje, komunicira sa korisnicima elektrodistributivnog sistema na području Poslovne jedinice distribucije.
 7. Stručni saradnik za planiranje, analizu i izvještavanje u Službi za planiranje, analizu i izvještavanje – 1
  izvršilac

  Posebni uslovi navedenog radnog mjesta koji su utvrđeni Sistematizacijom radnih mjesta:
  • VII-VSS, ekonomija
  • pasivno poznavanje stranog jezika.
  Trajanje pripravničkog staža 12 mjeseci.
  Mjesto rada Travnik.
  Kratak opis poslova:
  Učestvuje u izradi prijedloga Plana poslovanja Podružnice, učestvuje u aktivnostima na usaglašavanju Plana poslovanja Podružnice sa usvojenim planom Djelatnosti distribucije, prati realizaciju plana poslovanja, uočava i analizira odstupanja, te definiše prijedloge za unapređenje prema menadžmentu, kontinuirano analizira i prati stanje elektrodistributivnog sistema i analizira potrebe za daljim razvojem, učestvuje u izradi dugoročnog Plana razvoja elektrodistributivnog sistema, analizira probleme nastale u eksploataciji postojećeg elektrodistributivnog sistema i predlaže tehnička rješenja usklađena sa strateškim pravcima razvoja, kontinuirano prati razvoj postojećeg elektrodistributivnog sistema uzrokovan priključenjima novih kupaca/proizvođača i realizacijom planova ulaganja i analizira njegovu usklađenost sa Dugoročnim Planom razvoja, prati zakonsku regulativu, propise i standarde vezane
  za eksploataciju i održavanje elektrodistributivnog sistema.
 8. Stručni saradnik za nabavku i ugovaranje u Službi za komercijalne poslove – 1 izvršilac
  Posebni uslovi navedenog radnog mjesta koji su utvrđeni Sistematizacijom radnih mjesta:
  • VII-VSS, ekonomija
  • pasivno poznavanje stranog jezika,
  Trajanje pripravničkog staža 12 mjeseci.
  Mjesto rada Travnik.
  Kratak opis poslova:
  Vrši nabavku robe, radova i usluga za potrebe Djelatnosti distribucije, vrši ispitivanje tržišta za potrebe nabavki Djelatnosti distribucije, učestvuje u pripremi i izradi Plana nabavki i praćenju njegove realizacije, vodi poslove nabavke putem objedinjavanja zahtjevnica i njihove realizacije, uspostavlja zahtjevnice za pokretanje postupka nabavke, priprema odluke o pokretanju postupka nabavke i tendersku dokumentaciju, organizuje javno objavljivanje tendera, vrši prijem, obradu i kontrolu ulazne i izlazne dokumentacije vezane za knjiženje i izradu faktura, prati realizaciju sklopljenih ugovora i okvirnih sporazum, prati i primjenjuje zakonske, podzakonske i interne akte iz oblasti nabavke i ostalih propisa koji su relevantni za proces nabavki.

KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu) na Oglas uz kraću biografiju, s tim da se u prijavi mora posebno navesti:
-redni broj i naziv radnog mjesta (iz ovog oglasa) na koje se kandidat prijavljuje, a ukoliko se prijavljuje na više radnih
mjesta redni broj i naziv svakog radnog mjesta na koje se prijavljuje,
-tačan broj telefona, adresu stanovanja i e-mail adresu (ukoliko istu posjeduje) putem kojih se može stupiti u kontakt sa
kandidatom.

Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuju i to:
− Diplomu o završenom fakultetu (fakultet prvog ciklusa studija završen u skladu sa Okvirnim zakonom o
visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova ili fakultet završen
u skladu sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su se primjenjivali prije početka primjene Okvirnog
zakona o visokom obazovanju u Bosni i Hercegovini), za radna mjesta pod rednim brojem 1, 5, 6, 7 i 8.
Napomena: nije dovoljno dostaviti samo diplomu drugog ciklusa studija. Kandidati koji dostavljaju diplomu
drugog ciklusa studija, dužni su dostaviti i diplomu prvog ciklusa studija.
− Za radna mjesta pod rednim brojem 6,7 i 8 dostaviti i dodatak diplomi o završenom ciklusu studija sa prepisom
ocjena, ili Uvjerenje o prosjeku ocjena. Ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan
dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome.

− Diplomu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom i svjedočanstva o završenim razredima, za radna
mjesta pod rednim brojem od 2, 3 i 4.
− Dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme za radna mjesta od 1 do 5 (pod
radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo stečeno u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme, kao
i iskustvo stečeno obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža).
Kao dokaz o radnom iskustvu u struci prihvatiće se isključivo:

 1. Dokaz o položenom stručnom ispitu iz oblasti elektrotehnike za radno mjesta pod rednim brojem 1.
 2. Dokaz o poznavanju stranog jezika (kao dokaz može se priložiti svjedočanstvo iz srednje škole, uvjerenje sa
  fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet strani jezik ili certifikat o završenom kursu), za radna
  mjesta pod rednim brojevima 1, 5, 6,7 i 8.
 3. Dokaz da kandidat nije obavio niti obavlja pripravnički/volonterski staž u zanimanju koje se traži ovim oglasom
  ( izjava kandidata ovjerena od strane ovlaštenih organa ili uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje sa
  napomenom da kandidat nije obavio pripravnički/volonterski staž), za radna mjesta pod rednim brojevima 6,7 i 8.
 4. PBA-3 obrazac o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS), ne stariji od 30 dana,
 5. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci.
  Kandidati koji su ranije obavili pripravnički staž u Društvu ili su ranije radili u Društvu po osnovu ugovora o radu na
  određeno vrijeme u struci koja se traži za radno mjesto, treba da dostave dokaz o toj činjenici (odgovarajuće
  uvjerenje/potvrdu).
  Kandidati koji su stipendisti Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, treba da dostave dokaz o toj
  činjenici (odgovarajuće uvjerenje/potvrdu ili ugovor o stipendiranju).
  Kandidati koji su nezaposleni treba da dostave potvrdu o toj činjenici izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje.
  Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili poginulih boraca, koji imaju status ratnih vojnih
  invalida ili su član porodice ratnih vojnih invalida, treba da dostave dokaz o ovom statusu (izdat od strane nadležnog
  organa) u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite.
  Sva tražena dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu dostavlja se kao original ili kao ovjerena kopija
  (ovjerena od strane nadležnog organa) na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se
  dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtjevati uvid u originalne dokumente.
  Svu traženu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom
  „Prijava na oglas za prijem radnika i pripravnika“
  lično ili poštom na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“
  Travnik, ulica Šumeće 182 a, Travnik.
  Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje su priložene kopije dokumenata koji nisu
  ovjereni, Komisija će odbaciti zaključkom.
  Svi prijavljeni kandidati na radna mjesta pod rednim brojem 1 i 5 koji budu ispunjavali uslove ovog Oglasa i koji
  budu dostavili traženu dokumentaciju, biti će pozvani na pismeni ispit. Pitanja na pismenom ispitu će se odnositi na
  sljedeće oblasti:
 • sadržaj poslova na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio,
 • opća pitanja iz poznavanja struke koju kandidat posjeduje.
  O mjestu i vremenu održavanja ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Kandidat je položio pismeni ispit
  i stekao pravo da pristupi usmenom ispitu ukoliko na pismenom ispitu ima najmanje 70% tačnih odgovora.
  5
  Postupak izbora novih radnika na radna mjesta pod rednim brojem od 1 do 5, provodi Komisija za izbor kandidata
  za prijem u radni odnos u skladu sa postupkom, načinom i kriterijima za izbor novih radnika koji su propisani
  Zakonom o radu, Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom Sektoru u FBiH i internim aktima Društva.
  Komisija za izbor kandidata će izvršiti rangiranje kandidata na osnovu bodova ostvarenih na pismenom ispitu (za
  radna mjesta 1 i 5 ) te obavljenog usmenog ispita koji shodno internim aktima Društva podrazumijeva postavljanje
  pitanja iz sljedećih oblasti:
 1. pitanja iz poznavanja sadržaja poslova na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio i opća pitanja iz
  poznavanja struke koju kandidat posjeduje,
 2. pitanja vezana za dosadašnje radno iskustvo kandidata u struci koja se traži za radno mjesto, sa ciljem
  utvrđivanja kompatibilnosti dosadašnjeg radnog iskustva kandidata sa poslovima radnog mjesta,
 3. pitanja za sticanje općeg dojma o kandidatu koja imaju za cilj da utvrde personalne karakteristike kandidata.
  Svi prijavljeni kandidati za obavljanje pripravničkog staža na radnom mjestu pod rednim brojem 6,7 i 8 koji budu
  ispunjavali uslove ovog Oglasa i koji budu dostavili traženu dokumentaciju, biti će pozvani na pismeni ispit. Pitanja
  na pismenom ispitu će se odnositi na sljedeće oblasti:
 • opće informacije o Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo,
 • opća pitanja iz poznavanja struke koju kandidat posjeduje.
  O mjestu i vremenu održavanja ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Kandidat je položio pismeni ispit
  i stekao pravo da pristupi usmenom ispitu ukoliko na pismenom ispitu ima najmanje 70% tačnih odgovora. U skladu
  sa internim aktima Društva, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će izvršiti rangiranje kandidata na
  osnovu bodova ostvarenih na pismenom ispitu, te vrednovanja prosječne ocjene ostvarene tokom školovanja i
  obavljenog usmenog ispita koji shodno internim aktima Društva podrazumijeva postavljanje pitanja iz sljedećih
  oblasti:
 1. pitanja iz poznavanja sadržaja poslova na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio i opća pitanja iz
  poznavanja struke koju kandidat posjeduje,
 2. pitanja za sticanje općeg dojma o kandidatu koja imaju za cilj da utvrde personalne karakteristike
  Konačan izvještaj Komisije će sadržavati listu uspješnih kandidata pri čemu će se prijedlog za izbor kandidata, po
  ocjeni Komisije, određivati prema redoslijedu kandidata na rang listi.
  Svi prijavljeni kandidati koji ne budu izabrani, biti će pismenim putem obaviješteni o ishodu javnog Oglasa.
  Kandidati koji budu izabrani biti će pismenim putem obaviješteni o toj činjenici, te će prije zaključivanja ugovora o
  radu biti upućeni na ljekarski pregled kod nadležne zdravstvene ustanove radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne
  sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su izabrani.
  Prilikom zapošljavanja novih radnika na neodređeno vrijeme u ugovoru o radu bit će predviđen obavezan probni rad
  u trajanju od 6 mjeseci. Po isteku probnog perioda nastavak radnog odnosa će zavisiti od ocjene rada radnika koju će
  dati neposredni rukovodilac i komisija.
  Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Komentari