Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton

Osnovna škola”Gornji Vakuf“

Gornji Vakuf-Uskoplje

________________________________________________________

Broj:1072/22

Dana:06.12.2022. godine

Na osnovi člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl novine SBK“, broj: 7/19), Saglasnosti Ministarstva broj: 03-30-1/2022-387 od 29.11.2022. godine JU OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Higijeničar– 1 izvršilac puno radno vrijeme na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 30.06.2023. godine u Centralnoj školi.

Uslovi konkursa:

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04) i Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05).

I Kandidati trebaju obvezno dostaviti:

-prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana.

-biografija, svojeručno potpisana,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o državljanstvu,

-diplomu o završenoj osnovnoj školi,

II. Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

III. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom i kandidati koji su ostali bez dijela pune norme na neodređeno vrijeme u školama SBK.

III. Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

Kandidat koji se u prijavi na javni oglas poziva na pravo prioriteta kod prijema dužan je priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu –ovjerene kopije ili original-(rješenje o tehnološkom višku ili potvrda o statusu nepotpune norme s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i brojem sati koji nedostaju,te bodovna lista iz škole ).

IV. Razmatrati će se samo prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene blagovremeno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uslove iz Javnog oglasa, koji ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

V. Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem e-maila.

VI. Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa obavezni su pristupiti intervju,

a o terminu i mjestu održavanja intervjua bit će obaviješteni putem e-maila ili telefona, a kandidati koji ne pristupe intervju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.

VII.Izabrani kandidat obaveznan je prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad , uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Primljeni kandidat će rad obavljati u centaralnoj školi OŠ „Gornji Vakuf“, a radno vrijeme je u skladu s utvrđenim rasporedom.

VIII. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama-Oslobođenje- a puni tekst javnog oglasa na:https://www.facebook.com/O%C5%A0-Gornji-Vakuf…/, www.gornjivakuf.com i Službi za zapošljavanje SBK-a.

Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mail škole: osgornjivakuf@mail.com ili na kontakt telefon 030/265-671

Prijava na oglas podnosi se komisiji na adresu: OŠ „Gornji Vakuf“ , Ulica Omladinska b.b. Gornji Vakuf – Uskoplje u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS. Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

Direktor škole

Alija Filan

Komentari