Komisija za dodjelu stipendija općine Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje
K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima
u akademskoj 2022/2023 godini

Pravo prijave na javni konkurs za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji ispunjavaju
slijedeće uslove:

 • da su državljani BiH,
 • da imaju prebivalište na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje,
 • da su u statusu redovnog studenta,
 • da nisu u statusu apsolventa,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davaoca,
 • da su roditelji/staratelji studenta nosioci domaćinstva odnosno vlasnici obrta, trgovine,
  ugostiteljske radnje ili poduzeća izmirili obaveze prema JKP“ Radovina“,JKP „Vodovod i
  kanalizacija“ i općini Gornji Vakuf-Uskoplje.

Za akademsku 2022/2023 godinu dodjeljuje se 100 stipendija po godinama i to :

 • za prvu godinu ……………………………………………………………….. 15
 • za drugu godinu ………………………………………………………………. 20
 • za treću godinu ……………………………………………………………….. 20
 • za četvrtu, petu i šestu godinu (uključuje i drugi ciklus)…………….. 45

Stipendiju će dobiti učenici generacije bez konkurencije ukoliko ispunjavaju uslove konkursa.

Stipendija za akademsku godinu iznosi 1.200,00 KM i isplatit će se u najviše četiri rate.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata jedne porodice.

Za konkurs je potrebno priložiti (original ili ovjerena kopija):

 • popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na info-pultu općine Gornji Vakuf-Uskoplje ili
  na www.gornjivakuf-uskoplje.ba
 • za studente I godine svjedodžbu završnog (IV) razreda srednje škole,
 • za studente ostalih godina uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine studija,
 • uvjerenje o prihodima članova domaćinstva (potvrda o plaći, ček od penzije, invalidnina
  iz oblasti BIZ,egzistencijalna naknada, stalna socijalna pomoć itd.),
 • uvjerenje od Službe za zapošljavanje biro Gornji Vakuf-Uskoplje za nezaposlene članove
  domaćinstva,
 • uvjerenje od PIO/MIO za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji
  Službe za zapošljavanje,
 • potvrda od škole za članove domaćinstva koji su učenici srednje škole,
 • kućnu listu,
 • uvjerenje o mjestu prebivališta ne starije od 30 dana,
 • uvjerenje u kojem se vidi da je student u akademskoj 2022/2023 godini prvi put upisao
  godinu studija za koju konkuriše,
 • uvjerenje o statusu djeteta bez jednog ili oba roditelja (izvod iz Matične knjige umrlih),
 • potvrdu da je roditelj poginuo kao pripadnik OS BiH (AR BiH, HVO, Policija),
 • dokaz od obrazovne ustanove za svakog člana domaćinstva koji se nalazi na studiranju,
 • izjavu da podnosilac prijave ne prima stipendiju od nekog drugog organa ili
  institucije ovjerenu od nadležnog organa (općina, notar),
 • uvjerenje da je student iz porodice boračke populacije, CZ ili porodice logoraša,
 • rješenje o invaliditetu (70% i više) studenta-kandidata
 • kopija lične karte CIPS (obje strane),
 • dokaz da je učenik generacije,
 • potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP “Radovina“ Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu
  da nije obaveznik prema JKP „Radovina“,
 • potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Gornji
  Vakuf- Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“,
 • potvrdu o plaćenoj komunalnoj naknadi općini Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da nije
  obaveznik plaćanja komunalne naknade (Služba za lokalni razvoj i stambeno
  komunalne poslove),

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se u zatvorenoj koverti lično na
protokol u općini Gornji Vakuf- Uskoplje ili putem pošte preporučeno na adresu:
Općina Gornji Vakuf-Uskoplje,70240, Ul. Vrbaska bb, sa naznakom “Komisija za dodjelu
stipendija-ne otvaraj“.

Dodjela stipendija će se vršiti u skladu sa usvojenim Kriterijima od strane Komisije i uslovima
konkursa.

Dokumentacija na stranom jeziku mora biti prevedena od strane ovlaštenog prevodioca na
jedan od službenih jezika u BiH.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Komisija ima pravo provjere dostavljenih podataka o plaćama i drugim
naknadama u Poreznoj ispostavi Gornji Vakuf-Uskoplje i drugim pravnim
subjektimai ukoliko se utvrdi da podaci ne odgovaraju stvarnom stanju takva
prijava se neće uzeti u razmatranje.


Informacije na telefon broj: 030 265 403, 030 494 068.
Rezultati konkursa će se objaviti na oglasnoj ploči općine Gornji Vakuf-Uskoplje i na
www.gornjivakuf-uskoplje.ba

Broj: 02-34.2-103-2/23
Gornji Vakuf-Uskoplje, 17.1.2023.godine PREDSJEDNIK KOMISIJE
Branko Matijanić

Objavljeno: 17.1.2023.godine

Prijava na konkurs

Komentari