Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
154. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 26. 1. 2023. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 153. redovne sjednice i zapisnik sa 50. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštitio civilnim žrtvama rata i zaštiti o porodicama s djecom – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Program rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu – Stručna služba Vlade
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Hrvatske bolnice „Dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Prijedlog odluke o izdvajanju šume i šumskog zemljišta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke – Ured za javne nabavke
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu – Ministarstvo finansija
8. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za na nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) za izvođenje radova u MSŠ „Donji Vakuf“ , Donji Vakuf
b) za izvođennje radova u Oš „Vitovlje“, Vitovlje – Travnii
c) za izvođenje radova u SŠ „Novi Travnik“, NoviTravnik
d) za izvođenje radova u OŠ „Braća Jezerčić“, Jajce
e) za izvođenje radova u OŠ „Gračanica“, G.Vakuf – Uskoplje
f) za izvođenje radova u SMŠ“Zijah Dizdarević“, Fojnica
g) za rekonstrukciju kotlovnice i nabavku kotla u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“
h) za rekonstrukciju kotlovnice i nabavku kotla u OŠ „Edhem Mulabdić“, Opara
i) za izradu glavnog projekta za OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići – Fojnica
j) za rekonstrukciju igrališta SŠ „Gornji Vakuf – Uskoplje“
k) za rekonstrukciju mokrih čvorova u OŠ „Guča Gora“
l) za izvođenje radova u OŠ „Voljevac“, Gornji Vakuf – Uskoplje
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu projektne dokumentacije za formiranje odjeljenja u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
10. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za uređenje šalter sale u PS Travnilk
b) za adaptaciju pritvorskih prostorija u PS Jajce
11. Prijedlog odluka ovisini naknada članovima radnih tijela Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) članovima Ureda za pritužbe javnosti
b) članovima Disciplinske komisije
c) članovima Policijskog odbora
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje radova na zgradi kasarne „Slimena“ – Služba za zajedničke poslove
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
18. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
19. Saglasnost za plaćanje računa za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za prevodilačke usluge
b) za analizu krvi
20. Saglasnost za potpisivanje ugovora o zakupu za potreme Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) sa KŠC „Petar Barbarić, Travnik
b) sa Auto klub „Mladost“, Novi Travnik
c) sa „Odmor, rekreacija, sport i kultura“ d.o.o. , Novi Travnik
d) sa JU OŠ “Travnik“, Travnik
e) sa Auto klub „Jajce“, Jajce
21. Saglasnost za prenamjernu sredstava doznačenih Domu zdravlja „Vitez“ – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Informacija o obavljenim revizijama u općinama Kantona – Ministarstvo finansija
23. Informacije o nerealiziranju odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za potrebe Agencije za privatizaciju – Ministarstvo finansija

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Komentari