Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 12. sjednice.

– Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave SBK, donesena je Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave, broj 03-02-5737/23 od 25. 7. 2023. godine.

– Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK uputilo je prijedlog, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za nabavku laptopa za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 1.731,60 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „NET“ d.o.o. Mostar.

– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK uputilo je prijedlog, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu za nabavku mobitela za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike u iznosu 1.229,00 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti poduzeću „JP Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar.

– Na prijedlog Skupštine Srednjobosanskog kantona, donesena je Odluka o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu za nabavku mobitela za potrebe zamjenika predsjednika Skupštine Srednjobosanskog kantona u iznosu od 1.061,32 KM bez PDV-a. Sredstva će se doznačiti poduzeću „BH Telecom“ d.d. Sarajevo.

– Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa uputio je prijedlog, a Vlada SBK donosi Odluku o izdvajanju sredstva iz budžeta Srednjobosanskog kantona za nabavku računara za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa u iznosu od 6.006,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „XT COMPUTERS“ d.o.o. Busovača.

– Na prijedlog Premijera Vlade SBK gosp. Tahira Lende, predloženi Zaključak Ministarstva unutrašnjih poslova SBK o davanju saglasnosti za nabavku usluga najma vozila za potrebe MUP-a povlači se sa Dnevnog reda.

– Vlada Kantona SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova SBK dala saglasnost za plaćanje računa broj 23-07-55514 za izvršene usluge prevođenja za potrebe MUP-a u iznosu od 3.405,18 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „BARBADOS“ d.o.o. Sarajevo.

– Stručna služba Vlade SBK je dostavila analize utroška kapitalnih sredstava iz budžeta SBK za 2022. godinu (po zaključku Vlade) za Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, a Vlada SBK je prihvatila Analizu Ministarstva zdravstva i socijalne politike o utrošku kapitalnih sredstava iz budžeta SBK za 2022. godinu i dala saglasnost na produženje roka za pravdanje sredstava koje su javne zdravstvene ustanove primile iz budžeta SBK kao kapitalni transfer u 2022. godini, temeljem Programa o utrošku sredstava, odluka Vlade Kantona i potpisanih ugovora sa Ministarstvom zdravstva i socijalne politike. Rok za dostavljanje izvještaja o utrošku sredstava produžuje se za godinu dana u odnosu na ugovoreni rok, zbog obrazloženja od strane JZU koja se odnose uglavnom na postupke koji su u toku zbog Zakona o javnim nabavkama: implementacija u toku, poništeni tenderi, žalbe, ponovljeni postupci itd.

– Vlada Kantona je potvrdila Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova iz akta broj 02/3-3-04-2-940/23 od 28. 8. 2023. godine na zastupničko pitanje Aide Baručija zastupnice u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, te se kao takav smatra odgovorom Vlade SBK na navedenom zaključku.

– Stručna služba Vlade SBK uputila je Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu septembru 2023. godine za Ministarstvo unutrašnjih poslova, a Vlada Kantona prihvata Izvještaje Ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji zaključaka Vlade za juli i avgust 2023. godine.

– Stručna služba Vlade SBK uputila je Izvještaje o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu septembru 2023. godine, a Vlada SBK je prihvatila:

a) Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o radu inspekcije za zaštitu od požara za juli 2023. godine.
b) Izvještaj Ministarstva zdravstva i socijalne politike o radu inspektora za juli i avgust 2023. godine.
c) Izvještaj Ministarstva privrede o radu inspektorata za juli i avgust 2023. godine.
d) Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o radu inspekcija za period od aprila do juna 2023. godine.

– Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK, Vlada Kantona daje saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za imenovanje Ane Ravić dipl.ing. računarstva da u svojstvu vanjskog stručnog saradnika – (bez prava glasa) sudjeluje u testnom okruženju odnosno provjeri funkcionalnosti za ponuđeno softversko rješenje za nabavu usluga proširenja centralnog javnog sistema LIS u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 200.000,00 KM bez PDV-a.

– Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona dala saglasnost Kantonalnoj upravi za šumarstvo za nabavu GPS uređaja – bazne stanice u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 25.641,00 KM bez PDV-a, kao i na imenovanje članova Komisije za provođenje navedene javne nabavke.

– Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona donosi Odluku o izdvajanju sredstva iz budžeta SBK za isplatu naknade za izgradnju objekta Odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu u iznosu od 59.302,80 KM. Sredstva će se doznačiti Općini Vitez.

– Na prijedlog Općinskog suda u Travniku, Vlada SBK daje saglasnost za raspisivanje Javnog oglasa za prijem namještenika i to:
a) „Viši referent za arhivu“……………….1 izvršioc, na određeno vrijeme do povratka namještenice sa porodiljskog bolovanja.

– Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona daje saglasnost za provođenje javne nabavke pušaka u procijenjenoj vrijednosti nabave od 222.222,22 KM bez PDV-a, kao i na imenovane članova Komisije za provođenje navedene javne nabavke.

– Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona daje saglasnost za provođenje javne nabavke za renoviranje mokrih čvorova, adaptaciju sale za sastanke i zamjenu stolarije u PS Jajce u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 87.470,10 KM bez PDV-a, kao i na imenovane članova Komisije za provođenje navedene javne nabavke.

– Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK uputilo je prijedlog, a Vlada SBK dala saglasnost za provođenje javne nabavke za adaptaciju zgrade PS Novi Travnik u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 87.470,00 KM bez PDV-a, kao i na imenovane članova Komisije za provođenje navedene javne nabavke.

– Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK uputilo je prijedlog, a Vlada SBK donosi Odluku o izdvajanju sredstava iz budžeta SBK za nabavku klima uređaja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 3.685,50 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „MAX TRGOVINA“ d.o.o. Zenica.

– Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada Kantona donosi Odluku o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstva za nabavku mobilnog uređaja za potrebe Ministarstva privrede, broj 01-11.7-6677/23 od 31. 8. 2023. godine. Ovom Odlukom iznos od 854,70 KM bez PDV-a, zamjenjuje se iznosom od 1.061,32 KM bez PDV-a.

– Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada Kantona daje saglasnost za plaćanje računa Obrtnička radnja „Urban antelje“ Bugojno, broj 91/2023 od 3. 8. 2023. godine u iznosu od 2.047,50 KM.

– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona donosi Odluku o izdvajanju sredstva iz budžeta SBK za nabavku mobilnog uređaja za potrebe Ministarstva u iznosu od 1.824,00 KM. Sredstva će se doznačiti JP„ Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar.

– Ministarstvo finansija SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona donosi Odluku o izvršenju neplaniranih sredstva u budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstva Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projekt utopljavanja zgrade Hrvatske bolnice „Dr. fra. Mato Nikolić“ Nova Bila, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike SBK u iznosu od 60.000,00 KM.

– Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa SBK uputio je prijedlog, a Vlada Kantona donosi Odluku o prodaji stalnog sredstva – terenskog motornog vozila Lada „Niva“, inventurni broj 3574, tehnički neispravno, vrijednost 0,00 KM.

– Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave SBK, a nakon obrazloženja premijera Vlade SBK gosp. Tahira Lende, Vlada SBK daje ovlaštenje ministrici pravosuđa i uprave, da u ime Vlade SBK sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine potpiše Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Srednjobosanskom kantonu i Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnoj razini.

– Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona daje saglasnost za zaključivanje vansudske nagodbe u predmetu Josip Šarić i obitelj Barbić o izvršenju obveza po izvršnim ispravama, a pod uslovom da se navedene stranke odreknu cjelokupnog potraživanja po osnovu zakonske zatezne kamate.

– Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona donosi Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj šumama za 2023. godinu u vrijednosti od 1.660.000,00 KM.

– Ministarstvo privrede SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona daje saglasnost za pokretanje postupka za nabavku laptopa u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 6.000,00 KM bez PDV-a, kao i na imenovanje članova Komisije za provođenje navedene javne nabavke.

– Ministarstvo privrede SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona daje saglasnost za pokretanje postupka za nabavku motornog vozila u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 90.000,00 KM bez PDV-a, kao i na imenovanje članova Komisije za provođenje navedene javne nabavke.

– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona donosi Odluku o izdvajanju sredstava iz budžeta SBK za 2023. godinu Hrvatskoj bolnici „Dr. fra. Mato Nikolić“ Nova Bila u iznosu od 60.000,00 KM za nastavak sufinansiranja projekta energetske efikasnosti kroz sanaciju podnih površina, a koji predstavlja transfer Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona donosi Odluku o davanju saglasnosti Mješovitoj srednjoj školi za Ugovor o djelu za radno mjesto za školsku 2023./2024. godinu i to:
a) Nastavnik prve pomoć – 10 sati koji bi se realizovali u mjesecu septembru za školsku 2023./2024. godinu;

– Ministarstvo privrede SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona donosi Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 54.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti shodno dostavljenom prijedlogu Ministarstva privrede.

– Ministarstvo privrede SBK uputilo je prijedlog zaključka, a Vlada Kantona daje saglasnost Ministarstvu za nabavu ketridža za mobilne printere u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 5.000,00 KM bez PDV-a, kao i na imenovanje članova Komisije za provođenje navedene javne nabavke.

– Ministarstvo privrede SBK uputilo je prijedlog zaključka, a Vlada Kantona daje saglasnost za nabavku licenci u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 6.000,00 KM bez PDV-a, kao i na imenovanje članova Komisije za provođenje navedene javne nabavke.

– Ministarstvo privrede SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona donosi Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ za 2023. godinu u iznosu od 8.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Zavičajnoj udruzi „Kreševski Citrin“ Kreševo za sufinansiranje troškova 20. Međunarodnog sajma minerala, stijena i fosila.

– Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK uputilo je prijedlog, a Vlada Kantona donosi Odluku o izdvajanju sredstava iz budžeta SBK za 2023. godinu za nabavku uredskih fotelja za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku u iznosu od 1.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „IBRA“ d.o.o Travnik.

– Nakon obrazloženja Premijera Vlade SBK gosp. Tahira Lende, Vlada Kantona donosi Rješenje o suspenziji Muhameda Softića – sekretara Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu SBK iz razloga navedenih u članku 59. stava (1) tačka b) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, Vlada Kantona donosi Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka protiv Muhameda Softića zbog povrede službene dužnosti iz člana 55. stavka (2) tačke a) i f) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta uputilo je prijedloge, a Vlada SBK donijela:
a) Rješenje o imenovanju zajedničke Komisije za tumačenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u sastavu:
b) Odluku o visini i isplati naknade za rad Komisije za tumačenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva

– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta uputilo je prijedloge, a Vlada SBK donijela:
a) Rješenje o imenovanju zajedničke Komisije za tumačenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva
b) Odluku o visini i isplati naknade za rad Komisije za tumačenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva

Vlada SBK

Komentari