BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 

JU OSNOVNA ŠKOLA „VOLJEVAC“ 

Broj: 07-472/23 

Datum: 12.10.2023 godine 

Na osnovu člana 57.Zakona o osnovnoj školi („Sl.novine SBK“, BR.11/01, 17/04), člana 3.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“, br.7/19) ,Saglasnosti Ministarstva obrazovanja mladih, nauke, kulture i sporta SBK-a,broj: 03-30-1/2023-205-4, 

br.03-30-1/2023-274-1 JU Osnovna škola“Voljevac“ raspisuje :  

                                             JAVNI OGLAS 

                                        za popunu upražnjenih radnih mjesta  

1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja  

2. Nastavnik razredne nastave – 1 izvšilac na neodređeno vrijeme  

3. Nastavnik likovne kulture -1 izvršilac , 4 sata sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024 godine 

4. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršilac , 8 sati sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024 godine 

5. Nastavnik informatike – 1 izvršilac , 10 sati sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024 godine(Matična škola “Voljevac” i Područna škola “Borova Ravan”) 

6. Nastavnik engleskog jezika i književnosti – 1 izvršilac , 5 sati sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024 godine(Područna škola”Borova Ravan”) 

7. Nastavnik turskog jezika – 1 izvršilac – 2 sata sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024 godine. 

I. Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.novine FBIH“, br.26/19,89/18),kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi („Sl.novine SBK2, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl.novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-34-76/2021. 

II. Kandidati trebaju obavezno dostaviti: 

– prijavu koja sadrži sljedeće podatke : ime i prezime, adresa stanovanja , broj telefona/mobitela e-mail adresu,  naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje .  

Prijava mora biti svojeručna potpisana. 

– biografija , svojeručna potpisana 

-izvod iz matične knjige rođeni 

– uvjerenje o državljanstvu  

– diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (VSS ili drugi studijski ciklus s najmanje  

300 ECTS, prvi studijski ciklus visokog obrazovanja 240 ECTS i VŠS)  

– Potvrdu o ploženom stručnom ispitu , ukoliko posjeduje. 

III. Uz prijavu na oglas , kandidati su dužni priložiti isprave ili dokaze – original ili kopiju koja ne može biti starija od 6 mjeseci. 

IV. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK , i kandidati sa nadopunom norme sa statusom na neodređeno vrijeme u školama SBK, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora („Sl.novine“ br. 5/23 ). 

Kandidat koji se u prijavi na javni oglas poziva na pravo prioriteta kod prijema , dužan je priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu , ovjerene kopije ili original (rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o statusu nepotpune norme s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i brojem sati koji nedostaju te bodovna lista iz škole o tehnološkom višku. 

V. U postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK –a,  može se dati prednost kandidatu koji prema posebnom zakonu ima prednost u zapošljavanju samo u slučaju ako ima isti ili veći broj bodova prema ostalim kriterijima za prijem u radni odnos. 

Prednost pri zapošljavanju , kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas , pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost. 

VI. Razmotrit će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene blagovremeno i koje su poptpune , te koje ispunjavaju formalne uslove iz Javnog oglasa , koji ostaje otvoren   

8 (osam) dana od dana objavljivanja. 

VII. Komisija za provođenje javnog oglasa , obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem e-maila . 

VIII. Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa , obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će obavješteni putem e-maila ili telefona .Kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme , smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas. 

IX. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa .Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanja iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. 

Kandidati koji polože pismeni dio ispita , polažu i usmeni dio ispita (intervju) 

X.Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju , uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od 6 mjeseci). 

Dodatne informacije u vezi javnog oglasa mogu se dobiti  putem  kontakt telefona: 030/260-566, 

 260-567, 260-565 ili na e-mail: osvoljevac@bih.net.ba 

Prijave na oglas podnose se komisiji na adresu :  

O.Š.“VOLJEVAC“  

Voljevac bb  

70246 Gornji Vakuf- Uskoplje 

Prijave slati u zatvorenoj koverti sa naznakom NE OTVARATI- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS. 

Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja prijave , adresu i kontakt telefon 

                                                                                                                               Direktor škole 

                                                                                                                                              Sušić Fikreta  

Komentari