BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE

JU OSNOVNA ŠKOLA „VOLJEVAC“

                                                                                    e-mail:osvoljevac@ tel/fax:030/260-567

Broj:07-48/24

Datum:29.01.2024  godine

Na osnovu člana 57.Zakona o osnovnoj školi („Sl.novineSBK“br.11/01, 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl.novine SBK“, broj: 7/19) , Saglasnosti Ministarstva obrazovanja mladih, nauke , kulture i sporta SBK broj: 03-30-1/23-25-1 od 17.1.2024 godine ,JU O.Š.“Voljevac“, Voljevac  raspisuje :

                                   JAVNI OGLAS

                                        za popunu upražnjenog radnog  mjesta

1. LOGOPED – 1 izvršilac 25% radnog vremena na neodređeno vrijeme  u Matičnoj školi „Voljevac“ 

I. Pored općih uslova peredviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBIH“, br. 26/19, 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi („Sl.novine SBK“, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl.novine SBK“, broj: 8/05).

II. Kandidati trebaju obavezno dostaviti:

– prijavu koja sadrži sljedeće elemente :  ime i prezime , adresa stanovanja,

broj telefona /mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje . Prijava mora biti svojeručno potpisana.

– biografija , svojeručno potpisana,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci),

– diplomu o zavšenoj odgovarajućoj stručnoj spremi(VSS ili drugi studijski ciklus s najmanje         300 ECTS , prvi studijski ciklus visokog obrazovanja 240 ECTS I VŠS)

-potvrdu o položenom stručnom ispitu ukoliko  kandidat ima položen stručni ispit

III. Uz prijavu na oglas , kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze – original ili ovjerenu kopiju koja ne može biti starija od 6 mjeseci

IV. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom i kandidati koji su ostali bez dijela pune norme na neodređeno vrijeme u školama SBK-a u skladu sa Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje zaposlenika koji ostaju bez dijela norme, proglašenja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama SBK-a.

Kandidati koji se u prijavi na konkurs pozivaju na pravo prioriteta u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja SBK-a dužni su uz prijavu priložiti odgovarajuće dokaze :

– rješenje o proglašenju tehnološkim viškom na području SBK-a

– potvrdu o dopuni  norme na području SBK-a (potvrdu škole da kandidat ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa  postotkom norme kako stoji u ugovoru na neodređeno vrijeme prilikom zasnivanja radnog odnosa).

V. Prednost pri zapošljavanju , pod jednakim uslovima , u postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru SBK-a, može se dati prednost u zapošljavanju samo u slučaju ako ima isti ili veći broj bodova prema ostalim kriterijima za prijem u radni odnos.

Prednost pri zapošljavanju kandidatu dokazuju odgovarajućim dokumentima od  mjerodavne institucije(potvrda ili uvjerenje  i sl.)koje prilažu prilikom prijave na javni oglas , pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

VII. Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene blagovremeno i koje su potpune, te koje ispunjavaju formalne uslove iz Javnog oglasa , koji ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII. Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem telefonskog poziva.

VIII. Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će obaviješteni putem telefonskog poziva a kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme , smatrat će se da su odustali od prijave na oglas.

IX. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa.Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata , znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio.

Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (intervju)

X. Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju , uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Primljeni kandidat će posao obavljati u Matičnoj školi „Voljevac“ , a radno vrijeme je u skladu s utvrđenim rasporedom . 

XI. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama , a puni tekst javnog oglasa na FACEBOOK stranice Osnovne škole „Voljevac“,stranici Sahatkula.ba., Službi za zapošljavanje SBK koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama,  i oglasnoj ploći u zbornici.

 Dodatne informacije u vezi oglasa mogu se dobiti putem e- mail škole. osvoljevac@bih.net.ba ili na kontakt telefon 030/260-567 .

Prijave na oglas podnosi se komisiji na adresu :O.Š.“Voljevac“ , Voljevac bb  u zatvorenoj koverti , sa naznakom NE OTVARATI- PRIJAVA NA OGLAS

Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja prijave , adresu i kontakt telefon.

                                                                                                                     Direktor škole

                                                                                                                       Sušić Fikreta

Komentari