Javna ustanova „Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje“ na osnovu člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu(„Sl.novine Srednjobosanskog kantona“,broj:7/19 i 1/21), Odluke Upravnog odbora broj: Odl 25/23 od 10.11.2023.godine i broj:Odl 10/24 od 22.05.2024.godine,  raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

  1. Šef Računovodstva – broj izvršiova jedan(1)

Opis poslova:

–       organizuje vršenje poslova platnog prometa,

–       vrši izradu završnog računa i finansijskog plana Doma zdravlja te godišnjeg obračuna,

–       Preduzima odgovarajuće mjere u skladu s računovodstvenim politikama,

–       Učestvuje u izradi analiza,izvještaja,informacija i drugih računovodstvenih materijala na osnovu odgovarajućih podataka,

–       osigurava blagovremeno,zakonoto i pravilno vršenje svih računovodstvenih poslova,

–       obavljanje i drugih poslova koje odredi direktor Doma zdravlja.

Uslovi za vršenje poslova:

–       VSS ,VII stepen stručne spreme,diplomirani ekonomista,odnosno visoko obrazovanje prvog(najmanje 240 ETC bodova),drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja –ekonomske struke,

–       najmanje 3(tri) godine radnog iskustva  u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,odnosno visokog obrazovanja,

–       položen ispit za certificiranog računovođu.

2. Referent za administrativno tehničke poslove – broj izvršioca jedan(1)

Opis poslova:

–       vrši obradu materijala na računaru po prijepisu ili diktatu

–       radi na unosu,ažuriranju i korištenju podataka na računaru,

–       vodi dnevne evidencije o primljenoj i otpremljenoj dokumentaciji,

–       vrši obradu primljenih akata i putem dostavne knjige dostavlja akte u rad,

–        stara se o umnožavanju potrebnih materijala za rad Doma zdravlja, Upravnog odbora i drugih organa ili komisija,

–       obavlja i druge poslove koje odredi direktor Doma zdravlja

Uslovi za vršenje poslova:

Srednja stručna sprema IV stepena, završena gimnazija,ekonomska ili tehnička škola  položen stručni ispit i šest mjeseci radnog iskustva na poslovima svoje struke  nakon završene stručne spreme.

3. Referent za obračun plaća i materijalno knjigovodstvo-broj izvršioca jedan(1)

 Opis poslova:

–       vrši obračun plaća i naknada za radnike,obrađuje te podatke i vodi odgovarajuće evidencije i o tim podacima izdaje uvjerenja i druge akte,

–       Radi na prijemu i obradi dokumentacije u vezi obračuna plaća i drugih naknada radnika

–       priprema statističke izvještaje o plaćama i naknadama,

–       obavljanje i drugih poslova koje odredi direktor Doma zdravlja.

Uslovi za vršenje poslova:

Srednja stručna sprema,završena ekonomska škola ili gimnazija,položen stručni ispit i šest mjeseci radnog iskustva na poslovima svoje struke nakon završene stručne spreme.

4. Spremačica-čistačica – broj izvršioca jedan(1)

Opis poslova:

–                Poslovi čiščenja prostorija i inventara

–                Pranje medicinskog veša

–                Čiščenje i održavanje dvorišta

–                Obavljanje i drugih  poslova koje odredi direktor Doma zdravlja

Uslovi za vršenje poslova:

Završena osnovna škola.

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

Radno mjesto pod brojem 1.

–       uvjerenje o državljanstvu,

–       dokaz o stečenoj školskoj spremi ,

–       dokaz o položenom ispitu za certificiranog računovođu,

–       dokaz o radnom iskustvu na poslovima svoje struke,

–       Biografija sa kontakt telefonom i  i adresom stanovanja

Radno mjesto pod brojem 2.

–       uvjerenje o državljanstvu,

–       dokaz o stečenoj školskoj spremi ,

–       dokaz o položenom stručnom ispitu,

–       dokaz o radnom iskustvu na poslovima svoje struke,

–       Biografija sa kontakt telefonom i  i adresom stanovanja

Radno mjesto pod brojem 3.

–       uvjerenje o državljanstvu,

–       dokaz o stečenoj školskoj spremi ,

–       dokaz o položenom stručnom ispitu

–       dokaz o radnom iskustvu na poslovima svoje struke,

–       Biografija sa kontakt telefonom i  i adresom stanovanja

Radno mjesto pod brojem 4.

–       uvjerenje o državljanstvu,

–       dokaz o stečenoj školskoj spremi ,

–       Biografija sa kontakt telefonom i  i adresom stanovanja

Prednost u zapošljavanju kandidat dokazuje odgovarajućim dokumentima (potvrdom,uvjerenjem i slično)koje prilaže prilikom prijave na javni oglas,pozivajući se na posebni zakon prema kojem ima prednost u zapošljavanju.

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme: Centralna zgrada Doma zdravlja i područne ambulante , radno vrijeme u skladu sa odredbama Pravilnika o radu.

Samo izabrani kandidat će biti obavezan dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova iz oglasa.

Kandidati će proći proces testiranja u skladu s članom 8.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Dom zdravlja-Gornji Vakuf-Uskoplje,Bistrička cesta bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, (ili direktno na pisarnicu Javne ustanove) sa naznakom  „Ne otvarati – prijava na javni oglas“.

Nepotpune i ne blagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren  osam dana od dana objavljivanja.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obavješteni pismenim putem.

 Broj: 01- 357/24

                                                                                                                         V.D. DIREKTORICA

                                                                                                                        Alisa dr.Karahodžić

                                                                                                                        Specijalista pedijatar 

Komentari